“De relatie van een gelovige met een andere is zoals die tussen verschillende delen van een gebouw, een gedeelte versterkt een ander.”
ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI: Stichting Islamitisch Centrum Nederland
KvK: 30171644
RSIN: 005837443
E-mail: info@sicn.nl
Adres: Burgemeester verderlaan 13
Postcode: 3544 AD
Plaats: Utrecht

VERANTWOORDING

Bestuursamenstelling

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
 • H.Karasahin, voorzitter
 • N.Yildiz, secretaris
 • B.Kocak, penningmeester
 • M. Bas, Lid
 • S. Gursoy, Lid

Beleidsplan
 • Stichting Islamitisch Centrum Nederland is een Nederlandse religieusmaatschappelijke overkoepelende non-profit organisatie.
 • Op basis van feedback vanuit de aangesloten organisaties, de partners en de maatschappij in het algemeen stellen wij ons beleid vast. Tijdens verschillende contactmomenten met de partners en de achterban worden behoeften en wensen uit het veld op regelmatige basis gepeild.
 • SICN geeft in deze beleidsperiode vooral aandacht aan de volgende themas: continuering van de professionalisering en institutionalisering van de organisatie, haar diensten en de werkprocessen, bestrijding van polarisatie en islamofobie in de samenleving, opleiden van Nederlandse imams, verbreding van doelgroepen en versterking van haar maatschappelijke positie.
 • Deze themas komen onder meer aan bod bij het organiseren, faciliteren en ondersteunen van projecten en activiteiten met een vormend, religieus, sociaal, cultureel, maatschappelijk, informatief en/of onderwijsondersteunend karakter.
 • Vele activiteiten worden door inzet van vrijwilligers opgezet en uitgevoerd.
 • Wij zijn tevreden over onze rol als dienstverlener/ondersteuner, verbinder en staan met beide benen in de Nederlandse samenleving.

Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Bestuurders kunnen enkel de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten declareren. Het salarisniveau van de medewerkers is vergelijkbaar met cao welzijn en ligt derhalve tussen schaal 0 en maximaal schaal 5 van het cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Uitgeoefende activiteiten
 • Onze locaties zijn 7 dagen per week geopend voor de buurt.
 • Deelname en bijdrage aan landelijke overlegstructuren zoals IOT en CMO.
 • Dienstverlening op het gebied van religieuze aangelegenheden, zoals gebedsdiensten en andere levensbeschouwelijke activiteiten.
 • Conferenties en voorlichtingsdagen.
 • Seminars en trainingen voor kaders.
 • Vraagbaak en advies functie voor belanghebbenden en geinteresseerden.
 • Nederlandstalige islamkalender
 • Samenwerking met Nederlandse hogescholen en universiteiten inzake opleiding van imams.
 • Landelijke open dagen
 • Centrale ondersteuning, advies aan en facilitering van aangesloten organisaties.

Bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de bestedingen over de voorgaande jaren. Het werk vertoont namelijk een grote mate van continuпteit: het bestuur, vrijwilligers en/of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, voor de wijk, gemeente en/of regio. De activiteiten worden gecoцrdineerd en zijn gericht op de doelstelling van de stichting.

Een groot deel van de inkomsten wordt besteed aan het coцrdineren, ondersteunen en faciliteren van de werkzaamheden en activiteiten van de aangesloten organisaties. Voorbeelden hiervan zijn: kosten voor het in stand houden van de huisvesting, benodigd voor het houden van de activiteiten de organisaties (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), de kosten van de eigen organisatie (salaris personeel, kantoorkosten, onkosten vrijwilligers, etc.) en bijdragen voor het in stand houden van landelijke werkzaamheden en activiteiten. De opbrengsten en het vermogen worden geheel aangewend voor het werk en de activiteiten van de stichting. De aangesloten stichtingen zorgen (primair) zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten en dienstverlening. SICN en haar aangesloten organisaties hebben geen buitenlandse financiers en ontvangen geen (overheids)subsidies uit het buitenland.

DOWNLOADS

Publicatie
Met behulp van de onderstaande links kunt u de financiele verantwoording en gerelateerde zaken van de SICN als pdf document downloaden. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

- Publicatie 2022
- Publicatie 2021
- Publicatie 2020
- Publicatie 2019
- Publicatie 2018
- Publicatie 2017
- Publicatie 2016

- Toelichting Staat van baten en lasten